Laminis:
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „LAMINIS.PL”

 

1. Postanowienie wstępne

Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.laminis.pl prowadzonym przez Arletę Zamojską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Laminis" - Beton Architektoniczny Arleta Zamojska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5551358958, REGON: 386156119.

 

2. Wyjaśnienie użytych pojęć

Użytym w niniejszym dokumencie pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedającym umowę, w tym także umowę sprzedaży Towaru, która nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Przedsiębiorca-Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną i jednocześnie Przedsiębiorca, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która jednak nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu jego działalności,
 3. Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną,
 4. Kupujący – osoba korzystająca z Serwisu, w tym także zawierająca za jego pośrednictwem umowę sprzedaży Towaru,
 5. Sprzedający – Arleta Zamojska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Laminis" - Beton Architektoniczny Arleta Zamojska
 6. Regulamin – niniejszy dokument,
 7. Sklep – strona internetowa zarządzana przez Sprzedającego, dostępna pod adresem www.laminis.pl,
 8. Strony – Kupujący oraz Sprzedający; jeżeli pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej – oznacza Kupującego lub Sprzedającego,
 9. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 

3. Kontakt ze Sprzedającym

1. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

 1. adres korespondencyjny: Dziechowo 43, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
 2. adres poczty elektronicznej: kontakt@laminis.pl

2. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Kupującym:

 1. formularze zawarte w Sklepie,
 2. poczta elektroniczna,
 3. kontakt telefoniczny,
 4. korespondencja pocztowa.

 

4. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia komputerowego (w tym także tabletu lub smartfona), posiadającego łączność z Internetem oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

2. Korzystanie ze Sklepu wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod Sprzedającego przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Kupujących danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Kupującymi a Sprzedającym. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, Sprzedający stosuje różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Kupującym zweryfikować, czy strona którą odwiedzają na pewno jest stroną Sklepu. Kupującym zaleca się podjęcie kroków zwiększających bezpieczeństwo, a w szczególności:

 1. każdorazowe, uważne weryfikowanie czy strona na której się znajdują, na pewno jest Sklepem (w szczególności, czy nie ma literówek w adresie oraz czy znajduje się przy nim symbol zielonej kłódki),
 2. korzystanie ze Sklepu wyłącznie na urządzeniach komputerowych zabezpieczonych programem antywirusowym oraz firwallem,
 3. unikanie korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci Wifi,

3. Kupującemu zabrania się dostarczania do Sklepu treści bezprawnych oraz podejmowania działań destabilizujących jego działanie lub utrudniające korzystanie ze Sklepu innym Kupującym. W przypadku naruszenia tego zakazu, Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu.

4. Jeżeli Kupującym jest osoba fizyczna, może ona zawierać umowy za pośrednictwem Sklepu wyłącznie, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Kupującym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, umowę w jej imieniu za pośrednictwem Sklepu może zawrzeć osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie ustawy, lub taka, której udzielono do tego pełnomocnictwa. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do uprawnienia do reprezentacji osoby działającej za Kupującego, Sprzedający może zażądać udokumentowania umocowania do reprezentowania Kupującego.

 

5. Konto

1. Sprzedający udostępnia usługę konta (dalej: Konto). Jest to usługa świadczona drogą elektroniczną ułatwiająca dokonywanie zakupów w Sklepie m.in. poprzez zapamiętanie danych Kupującego oraz historii zamówień.

2. Dostęp do konta następuje za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła zdefiniowanych przez Kupującego. Usunięcie konta możliwe jest w każdej chwili przez dokonanie stosownej dyspozycji w jego ustawieniach.

3. Usunięcie konta nie skutkuje rozwiązaniem odpłatnych umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.

 

6. Zawarcie i realizacja umów sprzedaży Towaru

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Sklepu, dokonać wyboru przedmiotu zamówienia klikając przycisk „do koszyka” przy miniaturze lub podstronie danego Towaru. Po dodaniu Towaru do koszyka, Sklep przekierowuje na stronę podsumowania koszyka, skąd można przejść do finalizacji zamówienia lub kontynuować wybór innych Towarów, powracając następnie do koszyka poprzez kliknięcie ikony w prawym górnym rogu Sklepu.

2. Następnie należy dokonać wyboru metody dostawy i płatności i przejść dalej poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam”, po czym należy zalogować się na konto i użyć zapisanych tam danych osobowych, lub wybrać opcję zamówienia bez logowania. W przypadku wyboru opcji zamówienia bez logowania, na następnej podstronie, należy wypełnić formularz zawierający dane niezbędne do realizacji zamówienia. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu.

3. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”, co skutkuje złożeniem zamówienia i powstaniem obowiązku zapłaty. 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożonego zamówienia. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia.

5. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem:

 1. przelewu bankowego,
 2. usługi błyskawicznych płatności pn. Płatności Shoper obsługiwanej przez Blue Media S.A. (ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot) umożliwiającej m.in. płatności szybkimi przelewami oraz BLIK.
 3. kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

6. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

8. Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

9. Towar dostarczany jest, wedle wyboru Kupującego, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej firm Raben, DPD lub Inpost. Dostawa ograniczona jest do terytorium Polski. Kupujący może także skorzystać z opcji odbioru osobistego z zakładu produkcyjnego Sprzedającego znajdującego się pod adresem ul. Przemysłowa 2, 89-430 Kamień Krajeński.

10. Towar dostarczany (lub udostępniany do odbioru osobistego) jest w terminie 14 dni od dnia uiszczenia płatności.

 

7. Odpowiedzialność za Towar

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Towaru pozbawionego wad, zaś w przypadku ich zaistnienia – ponosi względem niego odpowiedzialność.

2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Kupujący ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

 1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy,
 2. żądania naprawy lub wymiany Towaru na wolny od wad.

3. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli Towar był uprzednio wymieniany przez Sprzedającego.

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania Towaru Kupującemu.

 

8. Rozpatrywanie reklamacji

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową lub związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, należy składać na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazane w § 3.

2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności Towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, w reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

 

9. Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwy:

 1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
 2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału Sprzedającego, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
 3. według miejsca wykonania umowy.

2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

 1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,
 2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

4. Pod adresem LINK dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

10. Prawo do odstąpienia od Umowy

1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik i uważa się za zachowany w przypadku nadania oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego wskazany w § 3 Regulaminu. Kupujący może posłużyć się wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

5. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Kupującego), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Konsument.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpiło wcześniej.

7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego.

8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje co do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Kupujących posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

4. Jeżeli Kupujący posiadający Konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie, co jest jednoznaczne z zakończeniem świadczenia usługi Konta z dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu.

5. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu.

 

12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumentów, dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość, stosuje się również do Przedsiębiorców-Konsumentów.

2. Rękojmia za wady fizyczne jest wyłączona w przypadku Przedsiębiorców, innych niż Przedsiębiorca-Konsument.

3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub z jakiegokolwiek tytułu, jest wyłączona wobec Przedsiębiorców innych niż Przedsiębiorca Konsument, w najszerszym możliwym zakresie, a gdyby wyłączenie nie było możliwe – ograniczona w najszerszym możliwym zakresie.

4. Spory wynikłe na tle Regulaminu pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorca innym niż Przedsiębiorca-Konsument, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl